Jak dodać bramkę do aplikacji Apple Home

Skonfigurowanie bramki marki VELUX z platformą HomeKit umożliwia sterowanie posiadanymi produktami marki VELUX poprzez dotykanie ich ikon w aplikacji Apple Home, wydawanie poleceń w usłudze głosowej Siri lub automatyczne wykonywanie zadań. Poniżej podano instrukcje instalowania bramki wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Apple Home (bez użycia aplikacji VELUX ACTIVE)

Cała procedura instalowania bramki dzieli się na trzy etapy:

 

Najpierw dodaj bramkę do aplikacji Apple Home i połącz ją z siecią Wi-Fi. Następnie sparuj z bramką posiadane produkty firmy VELUX. Na koniec sparuj z bramką swoje czujniki i przyciski „wyjście”.

1: Konfiguracja platformy HomeKit

Aby dodać bramkę do aplikacji Apple Home:  

 1. Podłącz bramkę do zasilania za pomocą dostarczonego w zestawie z nią przewodu zasilającego.
  (w trakcie uruchamiania się bramki dioda LED z tyłu jej obudowy będzie się świecić na zielono)

 2. Poczekaj. aż dioda LED zacznie się świecić na biało. Możesz teraz dodać bramkę do aplikacji Apple Home.  
  Jeśli dioda LED nie świeci się na biało, naciśnij środkowy przycisk na bramce oznaczony ikoną „Ustawienia” i przytrzymaj go, aż dioda LED zacznie się świecić na biało. 

 3. Dodaj bramkę do aplikacji Apple Home: otwórz aplikację Apple Home > wybierz w niej opcję „Add Accessory” (Dodaj akcesorium) > zeskanuj 8-cyfrowy kod platformy HomeKit umieszczony z tyłu bramki. Bramka powinna automatycznie pojawić się w aplikacji Apple Home.

 4. Zapewnij bramce połączenie z tą samą siecią Wi-Fi, z której korzysta Twoje urządzenie mobilne.

Uwaga: jeśli oprogramowanie bramki nie jest zaktualizowane, automatycznie zaktualizuje się ona zaraz po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi. W trakcie aktualizowania bramki dioda LED będzie się świecić na zielono.
Przed przejściem do kolejnego etapu poczekaj, aż dioda LED zacznie się świecić na biało.
 

2. Parowanie z oknem,  markizami oraz roletami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Parowanie okien, markiz oraz rolet wewnętrznych i zewnętrznych z bramką odbywa się z użyciem posiadanych przez Ciebie pilotów zdalnego sterowania marki VELUX, które zostały dostarczone w zestawie z tymi produktami.

Jeśli sterujesz wszystkimi (lub niektórymi) posiadanymi produktami za pomocą sterownika dwukierunkowego (czyli dostarczającego sygnał zwrotny), postępuj zgodnie z podaną poniżej procedurą 2a. 

Jeśli sterujesz posiadanymi produktami tylko za pomocą sterowników jednokierunkowych, postępuj zgodnie z podaną poniżej procedurą 2b.

 

2a: Parowanie z użyciem dwukierunkowego pilota zdalnego sterowania


(w przypadku modelu KLR 200)
 
 1. Przygotuj dwukierunkowego pilota zdalnego sterowania (KLR 200) do wysłania kopii produktów do bramki:
  Włącz sterownik (ikona domu w prawym dolnym rogu) i wybierz kolejno opcje: More (Więcej) > New product (Nowy produkt) > Copy control pad (Skopiuj panel sterowania) > Next (Dalej).
  Przejdź teraz do bramki.
(1) Więcej
(2) Nowy produkt
(3) Skopiuj panel sterowania
(4) Dalej
(w przypadku bramki)

2. Przestaw bramkę w tryb odbioru informacji o produktach: 
Naciśnij i przytrzymaj przez mniej niż 2 sekundy lewy przycisk na bramce oznaczony ikoną „Klucz”. Odpowiadająca mu dioda LED mignie kilka razy na zielono, sygnalizując kopiowanie informacji o produktach.

3. Poczekaj, aż dioda LED przestanie migać, co potwierdzi zakończenie kopiowania nowych produktów. Pomyślne skopiowanie jest również sygnalizowane przez pilota zdalnego sterowania.
 
Krótko po tym Twoje produkty powinny automatycznie pojawić się w aplikacji Apple Home.

 

2b: Parowanie z użyciem jednokierunkowego pilota zdalnego sterowania

(w przypadku modeli KLI 3xx, KLI 110 i KUR)

 1. Za pomocą pilota zdalnego sterowania (KLI 3xx, KLI 110 lub KUR) przygotuj posiadane produkty do zarejestrowania w bramce:
  Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 10 sekund przycisk ustawień z boku lub przycisk resetowania z tyłu pilota zdalnego sterowania, aż okna, osłony zewnętrzne, rolety lub żaluzje zaczną się poruszać do przodu i do tyłu. Przejdź teraz do bramki.

(w przypadku bramki)

2. Przestaw bramkę w tryb rejestracji produktu:
Naciśnij i przytrzymaj przez około 10 sekund środkowy przycisk na bramce oznaczony ikoną „Ustawienia”, aż odpowiadająca mu dioda LED zacznie migać na niebiesko.
 
3. Poczekaj, aż dioda LED przestanie migać, co potwierdzi zakończenie kopiowania nowych produktów. Krótko po tym Twoje produkty powinny automatycznie pojawić się w aplikacji Apple Home.

3: Parowanie z czujnikiem i  przyciskiem „wyjście”

Aby przygotować czujniki i  przycisk „wyjście” do sparowania z bramką: 
 1.  Zbierz wszystkie czujniki i przyciski „wyjście”, które chcesz sparować z bramką, i umieść je w bliskiej odległości od niej (maks. 1 metr).

 2. Otwórz obudowy czujników i przycisków za pomocą małego śrubokręta płaskiego. Wsuń śrubokręt w dwa otwory po bokach produktu. Ostrożnie unieś śrubokręt (w stronę przedniej strony obudowy), aby otworzyć obudowę produktu. Przejdź teraz do bramki.

  Uwaga:
  jeśli baterie zostały już włożone, wyjmij je ze wszystkich czujników i przycisków „wyjście” i przed kontynuowaniem odczekaj 30 sekund
(w przypadku bramki)

Aby sparować z bramką czujniki i przyciski „wyjście”: 

3. Przestaw bramkę w tryb rejestracji czujnika/przełącznika:
Naciśnij i przytrzymaj przez około 10 sekund środkowy przycisk na bramce oznaczony ikoną „Ustawienia”, aż odpowiadająca mu dioda LED zacznie migać na niebiesko.  Wróć teraz do czujników i przełączników.

4. Włóż baterie do wszystkich czujników i  przycisków naraz. Dioda LED w każdym produkcie powinna migać na zielono aż do czasu zakończenia parowania.

5. Poczekaj, aż dioda LED z tyłu bramki przestanie migać, co potwierdzi zakończenie rejestrowania produktów. Krótko po tym Twoje produkty powinny automatycznie pojawić się w aplikacji Apple Home. Jeśli nie wszystkie czujniki i przełączniki wychodzenia z domu pojawią się w aplikacji Apple Home, wyjmij baterie z niewykrytych produktów i ponownie wykonaj czynności podane w punktach 3–5.

6. Zamknij obudowy wszystkich czujników i przycisków, łącząc ze sobą ich przednią i tylną część.

Wskazówka: jeśli dany produkt ma zostać przykręcony do ściany, najpierw przykręć jego tylną część, a dopiero później go zmontuj.

Możesz tutaj zmieniać nazwy produktów firmy VELUX, czujników i bramki oraz dodawać te składniki systemu do pokojów, stref, warunków i automatyzacji.

Możesz już teraz sterować posiadanym produktem firmy VELUX za pomocą aplikacji Apple Home lub wydając polecenia głosowe usłudze Siri.