Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych -
Zestawy naprawcze

Pobierz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych

VELUX A/S jest w pełni świadomy obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH (1907/2006) w zakresie dostarczania kart charakterystyk chemikaliów i mieszanin. Dostępne karty charakterystyk dotyczą następujących zestawów naprawczych VELUX:

 • Pobierz ZZZ 130

  Zwroty wskazujące środki ostrożności

  P102 - Chronić przed dziećmi.

 • Pobierz ZZZ 131 Teknocare

  Zwroty wskazujące środki ostrożności

  P102 - Chronić przed dziećmi.

 • Pobierz ZZZ 133

  Zwroty wskazujące środki ostrożności

  P102 - Chronić przed dziećmi.

   

 • Pobierz ZZZ 176

  Zwroty wskazujące środki ostrożności

  P102 - Chronić przed dziećmi.

 • Pobierz ZOZ 010

  Hasło ostrzegawcze
  Uwaga

  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
  H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

  Zwroty wskazujące środki ostrożności
  P102 - Chronić przed dziećmi. P280 - Stosować rękawice ochronne. P273 - Unikać uwolnienia do środowiska. P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zwrócić się o pomoc lekarską. P501 - Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

  Piktogramy zagrożeń

 • Pobierz ZZZ 129

  Hasło ostrzegawcze
  Uwaga

  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
  H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. H412 - Dzaiła szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

  Zwroty wskazujące środki ostrożności
  P102 - Chronić przed dziećmi. P280 - Stosować rękawice ochronne. P273 - Unikać uwolnienia do środowiska. P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zwrócić się o pomoc lekarską. P501 - Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

  Piktogramy zagrożeń