Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych -
Zestawy naprawcze

Pobierz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych

VELUX A/S jest w pełni świadomy obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH (1907/2006) w zakresie dostarczania kart charakterystyk chemikaliów i mieszanin. Dostępne karty charakterystyk dotyczą następujących zestawów naprawczych VELUX:

 • Pobierz ZZZ 130
  Hasło ostrzegawcze
  Uwaga
   
  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
  H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. 
   
  Zwroty wskazujące środki ostrożności
  P280 - Stosować rękawice ochronne. P261 - Unikać wdychania pary. P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zwrócić się o pomoc lekarską. P501 - Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

  Piktogramy zagrożeń


  UFI
  SE20-M0TX-9000-C3YT

 • Pobierz ZZZ 131 Teknocare
  Hasło ostrzegawcze
  Uwaga
   
  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
  H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. 
   
  Zwroty wskazujące środki ostrożności
  P280 - Stosować rękawice ochronne. P261 - Unikać wdychania pary. P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zwrócić się o pomoc lekarską. P501 - Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.
   
  Piktogramy zagrożeń


  UFI
  CS50-C0RE-7009-5EQA


 • Pobierz ZZZ 131 Teknoclean
  Hasło ostrzegawcze
  Uwaga

  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
  H319 - Działa drażniąco na oczy.

  Zwroty wskazujące środki ostrożności
  P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 - Chronić przed dziećmi. P280 - Nosić okulary ochronne lub ochronę twarzy. P305 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: P351 - Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. P338 - Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337 + P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

  Piktogramy zagrożeń


  UFI
  CT10-3005-400H-RQWC

 • Pobierz ZZZ 133
  Zwroty wskazujące środki ostrożności
  P102 - Chronić przed dziećmi.


  UFI
  N/A

 • Pobierz ZZZ 176
  Hasło ostrzegawcze
  Uwaga

  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
  H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. 

  Zwroty wskazujące środki ostrożności
  P102 - Chronić przed dziećmi. P280 - Stosować rękawice ochronne. P261 - Unikać wdychania pary. P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zwrócić się o pomoc lekarską. P501 - Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

  Piktogramy zagrożeń


  UFI
  0J10-J0WY-7001-RQ55

 • Pobierz ZOZ 010
  Hasło ostrzegawcze
  Uwaga

  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
  H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. H412 - Dzaiła szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

  Zwroty wskazujące środki ostrożności
  P102 - Chronić przed dziećmi. P280 - Stosować rękawice ochronne. P273 - Unikać uwolnienia do środowiska. P261 - Unikać wdychania pary. P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zwrócić się o pomoc lekarską. P501 - Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

  Piktogramy zagrożeń


  UFI
  JD10-J0J5-M002-E101

 • Pobierz ZZZ 129
  Hasło ostrzegawcze
  Uwaga

  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
  H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

  Zwroty wskazujące środki ostrożności
  P102 - Chronić przed dziećmi. P280 - Stosować rękawice ochronne. P273 - Unikać uwolnienia do środowiska. P261 - Unikać wdychania pary. P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zwrócić się o pomoc lekarską. P501 - Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

  Piktogramy zagrożeń


  UFI
  JD10-J0J5-M002-E101

 • <span style="font-size: 15px;">Pobierz ZZZ 148</span>
  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
  H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
   
  Zwroty wskazujące środki ostrożności
  P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.

  UFI
  N/A