Barometr zdrowych domów

Barometr zdrowych domów to coroczny raport badawczy, który podejmuje próbę diagnozy stanu europejskiego budownictwa w wymiarach zdrowia społeczeństwa i zużycia energii. Od 2015 r. raporty pokazują, jak ważne są warunki panujące w budynkach dla jakości naszego życia, a także jak znaczącym wyzwaniem jest zmniejszenie zużycia energii przez budynki odpowiedzialne obecnie za 40 proc. jej konsumpcji w Europie. Barometry podkreślają potrzebę poprawy stanu budynków w celu rozwiązania problemów zdrowotnych i klimatycznych w różnych grupach populacyjnych.

Lepsze budynki to korzyści dla jednostek, społeczeństwa, a także dla całej planety. Cel 11 Zrównoważonego Rozwoju ONZ koncentruje się na zrównoważonych miastach i społecznościach, a raporty „Barometr zdrowych domów” pokazują, w jaki sposób poprawa stanu budynków może pomóc w osiągnięciu tego celu.

Większość ludności świata mieszka w budynkach zlokalizowanych w miastach i na przedmieściach. Podobna tendencja zauważalna jest Europie. Budynki w Europie, ogólnie rzec ujmując, są stare, nieefektywne i w dużej mierze niezdrowe. W raportach można znaleźć analizy różnych typów budynków i ich nieprawidłowości i niedociągnięć w wielu wymiarach, aby wnioski były pomocne w ustaleniu, jak najlepiej ukierunkować wysiłki na rzecz renowacji i ulepszyć przepisy budowlane. Ostatecznym celem jest zwiększenie wskaźnika renowacji i czerpanie korzyści ze zdrowych i wydajnych energetycznie budynków. W raportach wykorzystywane są dane statystyczne m.in. gromadzone w ramach europejskiego badania warunków życia ludności (UE SILC i EUROSTAT) komentowane przez ekspertów z różnych dziedzin.

 
 

Zrównowazone budynki dla klimatu i zdrowia ludzi

VII edycja Barometru pokazuje, że jeden na czterech Polaków jest dotkniętych przynajmniej jednym zagrożeniem związanym z klimatem wewnątrz budynków, takim jak: wilgoć, grzyby, ciemność, zimno lub nadmierny hałas. Izolacja w okresie COVID-19 jedynie pogłębiła negatywne skutki takich warunków życia. Rola warunków mieszkaniowych jest naprawdę istotna i ma konkretny ekonomiczny wymiar.

W lutym br. przyjęta została „Długoterminowa strategia renowacji budynków”, która powinna stać się kompasem dla administracji państwowej, przedsiębiorców, samorządu lokalnego i obywateli w zakresie modernizacji użytkowanych budynków w kierunku niskoemisyjnym i efektywnym energetycznie. W raporcie prezentujemy jej główne założenia.

Zwracamy również uwagę na problem ubóstwa energetycznego, które obejmuje coraz większe grono użytkowników budynków w Polsce. Skala tego zjawiska będzie coraz większa, gdyż obecnie weszliśmy w trwałą tendencję zwiększonych kosztów energii, co przekłada się na znaczny wzrost wydatków i problemy z dopięciem budżetów domowych.

Jednym ze środków zaradczych, który powinien zmniejszyć zapotrzebowanie na energię i koszty z tym związane, jest stopniowa ewolucja w kierunku Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) oraz zakrojona na szeroką skalę poprawa efektywności energetycznej budynków.

Raport zawiera wypowiedź Ministra Rozwoju i Technologii  - Waldemara Budy, zaś partnerami Barometru są: UN Global Compact Network Poland oraz Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych we Wrocławiu.

Dlaczego poprawa warunków mieszkaniowych jest tak ważna

Osoby narażone na wszystkie cztery zagrożenia związane z klimatem wewnątrz pomieszczeń są prawie cztery razy bardziej podatne na negatywne skutki zdrowotne w porównaniu z osobami mieszkającymi w zdrowych domach.

1,5 mln Polaków uważa, że ich dom jest zbyt ciemny
4,9 mln Polaków jest narażonych na zanieczyszczenie hałasem
1,5 mln Polaków nie jest w stanie utrzymać odpowiedniego ciepła w swoim domu
4,2 mln Polaków mieszka w zawilgoconych mieszkaniach
Złe warunki mieszkaniowe szkodliwie wpływają na nasze zdrowie

Dobre warunki mieszkaniowe wpływają na poprawę zdrowia

Jak wynika z najnowszego badania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), polityka wpierająca inwestycje w budownictwo mieszkaniowe miałaby większy wpływ na zdrowie ludzi w okresie od dwóch do czterech lat niż bezpośrednie inwestycje w zdrowie. Analiza ujawnia bardzo istotny wpływ zwiększenia wydatków publicznych na mieszkalnictwo i udogodnienia o 1% PKB – takie rozwiązanie miałoby większy wpływ na zdrowie niż zmniejszenie bezrobocia, zwiększenie wydatków na ochronę socjalną i zwiększenie wydatków na programy rynku pracy.

Dobre warunki mieskzaniowe pozytywnie wpływają na zdrowie

Czas, by przyspieszyć transformację energetyczną

W realiach kryzysu energetycznego, z którym mamy obecnie do czynienia oraz biorąc pod uwagę ostatnie komunikaty Komisji Europejskiej, należy podjąć wszelkie działania mające na celu zachęcanie społeczeństwa do zmian w sposobie użytkowania energii, które będą redukować popyt na paliwa, energię elektryczną i cieplną, co jednocześnie przyczyni się do obniżenia emisji.

Musimy przyspieszyć transformacje energetyczną

Długoterminowa strategia renowacji budynków

„Długoterminowa strategia renowacji budynków”, zakłada intensyfikację prac termomodernizacyjnych (zarówno termomodernizacji płytkiej, jak i głębokiej)* na poziomie ok. 3,8% budynków rocznie. Powinno to skutkować przeprowadzeniem do 2050 roku ok. 7,5 mln termomodernizacji, przy czym 4,7 mln budynków powinno zostać poddane głębokiej termomodernizacji (w tym w ramach rozłożonej w czasie termomodernizacji etapowej). W wyniku tych działań do 2050 roku 65% budynków powinno osiągnąć wskaźnik EP (jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną) nie większy niż 50 kWh/(m²·rok), Powyższy plan wpisuje się w długoterminowy cel UE na 2050 r., zakładający zredukowanie emisji gazów cieplarnianych w UE o 80-95% w porównaniu z 1990 r.

Budownictwo musi przejść gruntowną transformację

Wyznaczone przez Unię Europejską cele związane z zieloną transformacją sektora budowlanego nie zostaną zrealizowane, jeśli nie zmienimy swojego podejścia do projektowania i budowania nowych budynków oraz modernizowania obecnie istniejących. Odpowiedzią na te problemy może być kompleksowe spojrzenie na kwestie zrównoważonego budownictwa i zrównoważonej architektury.

Obecnie ponad połowa ludzkości (ok. 3,5 mld ludzi) mieszka w miastach. Co więcej, szacuje się, że wraz we wzrostem populacji, do 2030 r. wartość ta wzrośnie do 5 mld, a do 2050 r. już ok. 70% ludzkości będzie mieszkańcami miast. Jednocześnie sektor budowlany jest określany jako jeden z najbardziej emisyjnych zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce. Pozostaje nie tylko ogromnym odbiorcą energii, odpowiada również za zużycie wody, wykorzystanie surowców, a także emituje znaczne ilości odpadów.

Musimy zmienić swoje podejście do projektowania budynków oraz ich modernizacji
Gruntowna trasnformacja budownictwa