Polityka w zakresie prywatności danych VELUX ACTIVE we współpracy z NETATMO1. Cel dokumentu

Gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych jest istotne dla zapewniania kluczowych korzyści, jakie oferuje VELUX ACTIVE - kontroli warunków klimatycznych wewnątrz budynku. Nieustannie staramy się ulepszać produkty i usługi VELUX ACTIVE, służące właściwym, bezpiecznym i nowoczesnym doświadczeniom użytkowników (dalej „produkty i usługi").

Zasadnicze znaczenie ma dla nas ochrona Państwa danych osobowych oraz to, aby mogli Państwo jako nasi klienci łatwo zrozumieć, jakie dane osobowe gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy oraz w jakich celach to robimy. Jesteśmy całkowicie otwarci i służymy wszelkimi informacjami na temat tego, jak postępujemy z Państwa danymi. Dokładamy olbrzymich starań, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne. Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa w jasny sposób o tym, jak gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe.

2. Nasza obietnica

W oparciu o nasze zasady korporacyjne oraz zobowiązanie w zakresie przestrzegania unijnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.), „RODO", obiecujemy użytkownikowi, że:

VELUX A/S będzie gromadzić wyłącznie dane osobowe określone w tabeli w punkcie nr 3. Wyłącznie wybrani, zaufani pracownicy VELUX A/S (zwanej dalej „VELUX"), NETATMO oraz spółki sprzedażowe VELUX (podmioty przetwarzające dane) mają dostęp do Państwa danych osobowych i będą traktować je poufnie.

Będziemy transparentni i otwarci w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych.

3. Jakie dane osobowe gromadzimy i w jakich celach to robimy?

Liczba porządkowa

Kategoria

Rodzaj danych

Dane osobowe umożliwiające bezpośrednią lub pośrednią identyfikację

Przeznaczenie (przetwarzanie i cel)

Kto ma dostęp?

3.1

Dane do kontaktu

Lokalizacja, nazwa użytkownika i adres e-mail podane przez użytkownika przy rejestracji konta w aplikacji.

Państwa adres e-mail, lokalizację i nazwę użytkownika uznaje się za informacje, które mogą bezpośrednio zidentyfikować użytkownika. Informacje te stanowią więc pola z danymi umożliwiającymi bezpośrednią identyfikację.

Dane do kontaktu są potrzebne, aby umożliwić Państwu korzystanie z produktów i usług, wysyłać Państwu powiadomienia związane z kontem, aktualizacje dotyczące produktów i usług, aktualizacje oprogramowania i upgrade'y.

Jeżeli zdecydują się Państwo na subskrypcję materiałów informacyjnych i marketingowych VELUX (odrębna zgoda), będziemy wykorzystywać Państwa dane do kontaktu również w tym celu.

VELUX

Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych i marketingowych, Państwa zgoda oraz konto e-mail zostaną przekazane do spółki sprzedażowej VELUX z siedzibą w kraju, w którym Państwo mieszkają. W okresie otrzymywania przez Państwa materiałów informacyjnych i marketingowych dane osobowe będą przechowywane w centrum danych NETATMO oraz w VELUX.

3.2

Dane użytkownika

Dane użytkownika dotyczą Państwa aktywności w aplikacji i jej ustawień. Mają one unikalne ID przypisane do Państwa jako użytkownika.

Śledząc ruchy w aplikacji, nie widzimy, kto z niej korzysta. Jednak w rzadkim przypadku stałych awarii aplikacji mamy możliwość sprawdzenia unikalnego ID użytkownika w systemie analitycznym aplikacji i wyszukania na jego podstawie adresu e-mail użytkownika w innym systemie. Dane użytkownika stanowią więc dane osobowe umożliwiające pośrednią identyfikację.

Dane użytkownika pozwalają nam ulepszać funkcjonalności produktu i usługi, a także zapewnić, że funkcjonalności produktu będą stale zgodne z nowymi technologiami itd.

Przykładowe dane użytkownika: częstotliwość używania określonych funkcji lub przycisków w aplikacji w celu interakcji z produktami VELUX (np. manualne „otwarte okno"), częstotliwość manualnych ingerencji w algorytmy oraz częstotliwość korzystania z funkcji.

VELUX & NETATMO

3.3

Dane dotyczące statusu produktu, informacje i dane z czujnika

Informacje o wersji oprogramowania VELUX ACTIVE, z którego korzysta użytkownik, adresie IP, ID produktu, wersji urządzenia i instalacji.

Ponadto wartości mierzone przez czujnik, liczba pomieszczeń i domów oraz ruchy aktuatora.

Unikalne dane identyfikujące takie jak adres IP i adres MAC Państwa urządzeń uważa się za dane osobowe pozwalające na bezpośrednią identyfikację. Wersja urządzenia, wersja oprogramowania i dane z czujnika uważa się za dane pozwalające na pośrednią identyfikację, ponieważ wyizolowane nie umożliwiają nikomu identyfikacji osoby.

Informacje o produkcie i dane z czujnika umożliwiają algorytmom oferowanie Państwu kluczowych usług VELUX ACTIVE w zakresie wentylacji i automatycznego regulowania warunków klimatycznych wewnątrz budynku. Ponadto pozwalają nam ulepszać nasze oprogramowanie i urządzenia, a także rozumieć i szanować Państwa preferencje w celu zapewnienia lepszych doświadczeń związanych z naszą usługą.

VELUX oraz wybrane osoby ze spółek sprzedażowych VELUX wymienionych poniżej będą mieć dostęp do tych danych w celach związanych z udzielaniem pomocy. Dane są gromadzone i przechowywane przez NETATMO i VELUX.

3.4

Historia serwisowania

Historia serwisowania to zbiór informacji o telefonach lub zgłoszeniach serwisowych, wizytach i innych formach pomocy udzielanej online. Ponadto informacje podawane przez użytkownika w zgłoszeniach zawierają imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i adres domu.

Zbiór informacji dotyczących historii serwisowania stanowi dane osobowe pozwalające na zarówno bezpośrednią, jak i pośrednią identyfikację osoby. Zgłaszając potrzebę pomocy online, są Państwo proszeni o podanie danych osobowych, abyśmy mogli się z Państwem skontaktować. Podając te informacje i wysyłając je do nas, wyrażają Państwo zgodę na to, żebyśmy mogli się z Państwem skontaktować w sprawie zgłoszenia i zachować Państwa dane w tym celu.

Historia serwisowania umożliwia nam zapewnienie Państwu serwisowania produktu. Ponadto umożliwia nam ona udzielanie Państwu pomocy w sprawach dotyczących gwarancji i rozwiązywania problemów. W mało prawdopodobnym wypadku bardziej ogólnego problemu występującego na kilku produktach możemy go szybko naprawić i rozwiązać sprawę.

VELUX i wybrane osoby ze spółek sprzedażowych VELUX wymienionych poniżej będą mieć dostęp do danych w celu udzielania pomocy. Dane są gromadzone i przechowywane przez VELUX.

4. Usuwanie danych osobowych

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez cały okres, w którym korzystają Państwo z naszych produktów i usług, a także jeszcze przez rok od momentu, kiedy odłączają Państwo produkt od serwera. Po tym czasie albo usuwamy Państwa dane osobowe, albo dokonujemy ich anonimizacji w taki sposób, aby nie można już było zidentyfikować Państwa na ich podstawie.

Jeżeli subskrybują Państwo materiały informacyjne i marketingowe VELUX, przechowujemy Państwa dane do kontaktu aż do momentu, kiedy zrezygnują Państwo z subskrypcji materiałów informacyjnych i marketingowych VELUX.

5. Ograniczenia

Polityka w zakresie prywatności dotyczy danych pozyskiwanych przez VELUX poprzez własne produkty i usługi. Jeżeli użytkownik korzysta z innych systemów sterowania smart home (na przykład Apple HomeKit), aby obsługiwać produkty i usługi VELUX, te systemy lub zestawy narzędzi mogą gromadzić, przetwarzać i udostępniać dane osobowe, za co VELUX nie może ponosić odpowiedzialności. Prosimy o zapoznanie się z politykami w zakresie prywatności dostawców będących osobami trzecimi.

6. Prawa osób, których dane przetwarzamy w VELUX ACTIVE

Użytkownik produktów i usług ma prawo do bycia zapomnianym, co oznacza, że użytkownik może zażądać zamknięcia jego konta i usunięcia wszystkich danych osobowych pozwalających na bezpośrednią identyfikację. Jeżeli dane osobowe pozwalające na bezpośrednią identyfikację zostaną usunięte z bazy danych VELUX Active, nie będzie już możliwe zidentyfikowanie Państwa na podstawie danych osobowych pozwalających na pośrednią identyfikację.

Użytkownik może w dowolnym momencie skontaktować się z VELUX, aby otrzymać informację o dotyczących go danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych przez VELUX, a także zażądać kopii danych osobowych przechowywanych przez VELUX.

Ponadto mogą Państwo zażądać sprostowania Państwa danych osobowych, np. w wypadku zmiany imienia i nazwiska.

Przysługuje również Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania - w przypadku spełnienia określonych warunków prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych będących w naszym posiadaniu do innej organizacji;

W przypadku wyżej wymienionych żądań prosimy o kontakt poprzez aplikację mobilną lub pod adresem active-support@velux.com .

Jeżeli udzielili Państwo zgody na otrzymywanie materiałów informacyjnych i marketingowych VELUX, a nie chcą już ich Państwo otrzymywać, mogą Państwo zawsze odwołać zgodę na końcu wiadomości e-mail z materiałami informacyjnymi i marketingowymi lub poprzez kontakt pod wymienionym wyżej adresem  e-mail, a lub klikając w link w wiadomości e-mail z materiałami marketingowymi.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli chcą Państwo złożyć skargę na to, jak VELUX przetwarza Państwa dane osobowe, mogą ją Państwo skierować do:

Prezes Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax 22 531 03 01

e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

Podczas realizowania działań VELUX nie podejmuje żadnych decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby których dane dotyczą.

7. Użytkownicy, domy i goście

Jeden użytkownik produktów i usług może mieć kilka domów. W tym przypadku ta sama polityka w zakresie prywatności stosuje się do wszystkich domów użytkownika i całej konfiguracji.

Użytkownik domu może ponadto zaprosić do 20 gości, którzy będą obsługiwać produkty i usługi. W przypadku usług konta gości podlegają tej samej polityce w zakresie prywatności oraz tej samej konfiguracji danych i obsługi, co konto gospodarza.

8. Właściwe przepisy prawne

RODO stosuje się do danych osobowych, na podstawie których można - bezpośrednio lub pośrednio - zidentyfikować osobę fizyczną.

VELUX i spółki dystrybucyjne z grupy VELUX przestrzegają RODO, które wchodzi w życie 25 maja 2018 r., a także wszelkich właściwych przepisów krajowych, które aktualnie obowiązują.

Podstawą prawną przetwarzania przez odbiorcę danych osobowych, wskazanym w tym dokumencie poniżej, podanych przy wyrażeniu zgody na działania marketingowe będzie art. 6 ust. 1 lit a) w zw. z motywem 32, 42, 43 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO"), a podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych podanych w celu używania VELUX ACTIVE jest prawnie usprawiedliwiony cel administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) w zw. z motywem 47 RODO.

Szczególną podstawą prawną wysyłania informacji handlowej drogą elektroniczną (e-mail) jest art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).

Jeśli wyrażona zostanie zgoda, abyśmy przedstawiali informacje o naszych nowościach i promocjach drogą telefoniczną lub sms, podstawą prawną przetwarzania numeru telefonu będzie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.)

9. Serwer

Dane osobowe będą przechowywane na serwerze zlokalizowanym w Unii Europejskiej. VELUX instruuje podmiot przetwarzający dane osobowe, a będący odpowiedzialny za serwer w zakresie podejmowania środków technicznych i środków w obszarze bezpieczeństwa, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne.

10. Aktualizacje

Użytkownik produktu jest odpowiedzialny za aktualizowanie swojej wiedzy na temat polityki prywatności dotyczącej produktów i usług. Zalecamy, aby co pewien czas zapoznawali się Państwo z polityką w zakresie prywatności, żeby być na bieżąco.

11. Strony

Podmioty oferujące produkty i usługi mają następujące role:

Administrator danych: VELUX A/S, Ådalsvej 99, 2970 Hørsholm, Dania, CVR 46 91 14 15 jest podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie Państwa danych osobowych.

Odbiorcy danych nr 1: Spółki sprzedażowe VELUX, należące w 100% do VELUX. Spółki sprzedażowe VELUX są odpowiedzialne za sprzedaż i serwisowanie produktów VELUX ACTIVE na rzecz użytkowników końcowych w państwie, w którym się znajdują. Spółki dystrybucyjne VELUX zostały wymienione na końcu niniejszej polityki w zakresie prywatności.

Odbiorców danych nr 1 VELUX wymieniono w załączniku nr 1.

Odbiorca danych nr 2: NETATMO SAS, 93 Rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt, Francja, nr rej. 532501848 jest podmiotem odpowiedzialnym za opracowywanie produktów VELUX ACTIVE oraz przekazywanie VELUX danych osobowych. VELUX instruuje NETATMO SAS w zakresie podejmowania środków technicznych oraz środków w zakresie bezpieczeństwa, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne.

12. Wymogi prawne w zakresie udostępniania danych

Nie będziemy udostępniać danych osobowych osobom trzecim z wyjątkiem podmiotów wymienionych w punkcie nr 11. W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawać Państwa danych osobowych.

Czasami korzystamy z usług konsultantów IT będących osobami trzecimi w celu serwisowania i utrzymywania produktów i systemów IT, jednak tacy konsultanci IT będący osobami trzecimi będą zobowiązani do poufności i przestrzegania instrukcji udzielanych przez VELUX.

W pewnych przypadkach prawo lub postępowania sądowe wymagają, abyśmy udostępnili dokładnie określone dane właściwemu organowi, który żąda dostępu do danych osobowych. Może mieć to miejsce wyłącznie w przypadku ścisłych wymogów prawnych, np. na żądanie sądu, i będziemy do tego podchodzić z należytą starannością. W wypadku konieczności udostępnienia Państwa danych osobowych wymienionym wyżej podmiotom prawnym zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby uprzedzić Państwa o tym pocztą elektroniczną lub w innej formie, chyba że sąd nam tego zabroni albo żądanie lub proces sądowy będą bezpośrednio związane z kontrolą organu regulacyjnego. W tym drugim przypadku zapewnimy, że Państwa dane osobowe, które udostępnimy, będą traktowane poufnie.

13. Dane do kontaktu

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu pod adresem: active-support@velux.com

14. Załącznik nr 1 - spółki sprzedażowe VELUX

UE VELUX Roof Windows, Str. L. Bedi 31 Minsk, Belarus - Reg.no. 800013811

VELUX (CHINA) Co., Ltd., No. 21 Baihe Road Hebei Province, China - Reg. no. 131000400004111

VELUX America LLC, 104 Ben Casey Drive Fort Mill, United States of America - Reg. no. 04-2559488

VELUX Argentina S.A., Colectora Panamericana Buenos Aires, Argentina - Reg. no. 10.928, of Book 122, Volume "A"

VELUX Australia Pty. Ltd., 78 Henderson Road New South Wales, Australia - ACN 001 841 541

VELUX Belgium, Boulevard de lEurope 121 Bierges, Belgium - BE 0412.621.370 (VAT)

VELUX Bosna i Hercegovina d.o.o., Dzemala Bijedica 295 Ilidza, Bosnia and Herzegovina - Reg.no. 1-18783

VELUX Bulgaria EOOD, Pelister 6 Sofia, Bulgaria - 121745393 (REG) /BG121745393 (VAT)

VELUX Canada Inc., 2740 Sherwood Heights Dr. Oakville Ontario, Canada - 016617-1 (Co. No.)/10550434RC0001 (BN - Business No.)

VELUX Çati Pencereleri Ticaret Limited Sirketi, Girne Mah. Girne Cad.Istanbul, Turkey - 9240119663 Erenkoy (REG)

VELUX Ceská, republika, s.r.o. Sokolova 654/1d, Horní Heršpice, 619 00 Brno, Czech Republic - 00532592 (IC)/ CZ00532592 (VAT)

VELUX Chile Limitada, San Patricio 4099 Santiago, Chile - Reg. on page 6926 No. 3787, year 1983

VELUX Company Ltd., Woodside Way Fife, United Kingdom - SC070286 (REG)

VELUX Danmark A/S, Breeltevej 18 Hørsholm, Denmark - DK 46911415 (VAT)/4911415 (CVR)

VELUX Deutschland GmbH, Gazellenkamp 168 Hamburg, Germany - 10042086 (REG)/EE100272657 (VAT)

VELUX Eesti OÜ, Peterburi tee 2 A Tallinn, Estonia - DE118585357 (VAT)

VELUX France, 1 rue Paul Cézanne Morangis, France - 970200044 0083 (SIREN/SIRET)/FR05 97020044 (VAT)

VELUX Hrvatska d.o.o., Avenija Veceslava Holjevca 40 Zagreb, Croatia - 17798323753 (OIB)

VELUX Italia s.p.a., Via Strà 152 Colognola ai Colli, Italy - 03726650157 (CF - Codice Fiscale)

VELUX Japan Ltd., 1-23-14 Sendagaya Tokyo, Japan - Reg.no. 018011

VELUX Latvia SIA, Liepajas iela 34 Riga, Latvia - 40003279195 (Co. REG)/40003279195 (VAT)

VELUX Lietuva, UAB, S.Žukausko 49 - 8A Vilnius, Lithuania - 111543443 (Co. REG/Valst.reg.Nr.)

VELUX Magyarország Kft., Zsófia utca 1-3 Budapest, Hungary - 10192207208 (VAT)

VELUX Nederland B.V., Molensteijn 2 De Meern, Netherlands - 30090412 (KvK Nummer)/NL001763775B01 (VAT)

VELUX New Zealand Ltd., 62B Princes Street Auckland, New Zealand - 649329 (REG)/9429000070706 (NZBN -Business no.)

VELUX Norge AS, Gjerdrumsvei 10D Oslo, Norway - NO917170967MVA (VAT)

VELUX Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 34 Warszawa, Poland - 006228649 (REGON)/KRS 0000018788 /PL5210091891 (VAT)

VELUX Portugal, Lda., Travessa das Pedras Negras Lisboa, Portugal - 507564138 (Fiscal No.)/PT507564138 (VAT)

VELUX Romania S.R.L., Aurel Vlaicu 40 Brasov, Romania - RO9434380 (Registry of commerce/VAT)

VELUX Schweiz AG, Industriestrasse 7 Trimbach, Switzerland - CHE-105.915.054 (Handelsregister-Nr.)/CHE-105.915.054 MwSt (VAT)

VELUX Slovenija d.o.o., Ljubljanska cesta 51A Trzin, Slovenia - 5933951 (Company ID)/SI88149161 (VAT)

VELUX Slovensko, s.r.o., Galvaniho 7/A Bratislava, Slovakia - Sri 4901/B (Co. Reg. No.)/31348611 (ID No.)/SK1010191460 (VAT)

VELUX Spain, S.A., Calle Chile 8 Madrid, Spain - A82477571 (CIF)/ESA82477571 (VAT)

VELUX Srbija d.o.o., dr Ive Popovica Ðanija 3 Beograd, Serbia - Reg. no. BD 62807

VELUX Suomi Oy, Lämmittäjänkatu 6 Helsink, Finland - FI 03983401 (VAT)

VELUX Svenska AB, Karbingatan 22 Helsingborg, Sweden - SE556221330501 (VAT)

VELUX Ukraina TOV, Revutskoho 44 Kiev, Ukraine - 31662199 (REG)

VELUX Österreich GmbH, Veluxstrasse 1 Wolkersdorf, Austria - ATU19046100 (VAT)

ZAO VELUX ul., Nizhnyaya Syromyatnicheskaya 10 Moscow, Russian Federation - MPII 007.058