Administrator danych i odbiorcy

Administratorem danych osobowych podawanych podczas wyrażania dobrowolnej zgody na działania marketingowe jest VELUX Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych VELUX znajdują się w Polityce Prywatności zamieszczonej na www.velux.pl.

Można kontaktować się z nami wysyłając mail na adres kontakt@velux.pl lub listownie na adres korespondencyjny VELUX Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa. Każda inna forma kontaktu także będzie skuteczna, o ile oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią.

Prawa które przysługują i zasady podawania danych

Każdemu przysługuje prawo:

 • Prawo dostępu do danych - prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas informacji;
 • Prawo do sprostowania - prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w naszym posiadaniu;
 • Prawo do bycia zapomnianym - w pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez nas danych;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania - w przypadku spełnienia określonych warunków prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • Prawo do przenoszenia - prawo do przekazania danych, będących w naszym posiadaniu do innej organizacji;
 • Prawo do sprzeciwu - prawo sprzeciwiania się niektórym rodzajom przetwarzania, takim jak na przykład marketing bezpośredni;
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ds. ochrony danych osobowych.

Dodatkowo zawsze można złożyć skargę do Koordynatora ds. ochrony danych osobowych w VELUX, na adres email: daneosobowe@velux.pl

Dane w każdym przypadku podawane są dobrowolnie.

Jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat zgodę musi wyrazić osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę.

W przypadku chęci wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu, dane, tj. wyłącznie imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu będą nam także potrzebne, abyśmy mogli precyzyjnie ustalić czyje dane będziemy obowiązani usunąć. Nie będziemy jednak prosić o więcej danych niż podczas ich pobierania. W tym zakresie także dane podawane są dobrowolnie, jednakże ich niepodanie uniemożliwi nam spełnienie prośby, jeżeli nie będziemy w stanie poprawnie zweryfikować tożsamości.

Jak można zapoznać się ze swoimi danymi osobowymi, które są w posiadaniu VELUX

Na złożony wniosek VELUX poinformuje każdą osobę, której dane dotyczą, jakie posiada informacje na temat osoby wnioskującej oraz jak są one przetwarzane. Można zawnioskować o podanie następujących informacji:

 • Tożsamość i dane kontaktowe administratora.
 • W stosownych przypadkach dane kontaktowe globalnego lub lokalnego koordynatora ds. zachowania poufności;
 • Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych;
 • Jeżeli przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie VELUX lub interesie strony trzeciej - informacje o takim interesie;
 • Kategorie danych osobowych, które są gromadzone, przechowywane oraz przetwarzane;
 • Odbiorca/odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane były/są/ lub będą ujawniane;
 • Jeżeli zamierzamy przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, informacje o tym, w jaki sposób zapewniamy ich bezpieczeństwo. UE wyraziła zgodę na przesyłanie danych osobowych do niektórych krajów, z uwagi na to, że spełniają one minimalne normy dotyczące ochrony danych osobowych. W innych przypadkach zapewniamy, że istnieją konkretne środki w celu zabezpieczenia informacji;
 • Przez jaki czas dane będą przetwarzane;
 • Szczegóły dotyczące prawa do poprawienia, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu względem przetwarzania;
 • Informacje o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie;
 • W jaki sposób można wnieść skargę do organu nadzorczego;
 • Czy przekazanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym czy umownym, czy jest to wymóg niezbędny do zawarcia umowy, a także czy istnieje zobowiązanie do przekazania danych osobowych oraz jakie mogą być konsekwencje nieprzekazania takich danych;
 • Źródło danych osobowych, jeżeli nie zostały one uzyskane od osoby której te dane dotyczą;
 • Szczegóły i informacje dotyczące zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, takie jak profilowanie oraz wszelkie istotne informacje na temat logiki, jak również znaczenia i możliwych konsekwencji takiego przetwarzania danych.

Cel i podstawa przetwarzania

Cele przetwarzania danych podanych w formularzach na stronach VELUX wynikają z prowadzonych przez nas aktywności i świadczonych usług. I tak:

 • Dane zebrane w formularzu kontaktowym https://www.velux.pl/kontakt służą odpowiedzi na zadane pytanie.
 • Dane zebrane w formularzu Zamówienie konsultacji https://www.velux.pl/planuje/zanim-kupisz/doradcy-techniczni/konsultacje-na-budowie służą zorganizowaniu konsultacji na budowie, przeprowadzonej przez Doradcę Technicznego VELUX.
 • Dane zebrane w formularzu zgłoszeniowym https://www.velux.pl/profesjonalisci/dekarze/rekomendowany-wykonawca/formularz wykorzystujemy w celu umówienia Firm wykonawczych i dekarskich z Doradcą Technicznym VELUX.
 • Dane zebrane w zgłoszeniu reklamacyjnym https://www.velux.pl/zgloszenie-reklamacyjne służą nam do rozpatrzenia reklamacji oraz przeprowadzenia ankiety pomocnej w podnoszeniu jakości świadczonych usług serwisowych.
 • Dane zebrane w formularzu https://www.velux.pl/planuje/katalogi-i-broszury/zamow-katalog wykorzystujemy do wysyłki katalogów i cenników.
 • Dane zebrane w formularzu przedłużenia gwarancji https://www.velux.pl/mam-okna/warunki-gwarancji/przedluzenie-gwarancji służą do przedłużenia gwarancji na szyby i okna dachowe.

Celem przetwarzania danych przy wyrażeniu zgody na działania marketingowe będzie przekazywanie informacji o naszych nowościach i promocjach czy ważnych wydarzeniach z wykorzystaniem wybranych środków komunikacji elektronicznej. Będą je otrzymywać tylko te osoby, które wyraziły na to zgodę i chcą być z nami na bieżąco w kontakcie.

Podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych podanych przy wyrażeniu zgody na działania marketingowe będzie art. 6 ust. 1 lit a) w zw. z motywem 32, 42, 43 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), a podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych podanych przy wypełnianiu formularzy, zamówień i zgłoszeń na platformach internetowych służących do zamawiania produktów i usług, kontaktu lub zgłoszeń reklamacyjnych, oraz przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, a także dochodzenia roszczeń jest prawnie usprawiedliwiony cel administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) w zw. z motywem 47 RODO.  

Szczególną podstawą prawną wysyłania informacji handlowej drogą elektroniczną (e-mail) jest art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).

Jeśli wyrażona zostanie zgoda, abyśmy przedstawiali informacje o naszych nowościach i promocjach drogą telefoniczną lub sms, podstawą prawną przetwarzania numeru telefonu będzie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.).

Informacje o profilowaniu

Podczas realizowania działań marketingowych administrator nie podejmuje żadnych decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby których dane dotyczą. Korzystamy z plików cookies do celu analizy aktywności internetowej i oferowania lepiej dopasowanych reklam do potrzeb osób odwiedzających nasze strony, w ramach tych czynności staramy się nie gromadzić danych osobowych ani żadnych informacji pozwalających na ustalenie twojej tożsamości, jednakże posiadamy numer IP, który jeśli nie jest numerem dynamicznym, jest daną osobową. Więcej informacji o sposobie działania plików cookies znajdziesz na stronie www.velux.pl.

Przechowywanie danych i wycofanie zgody

 Dane są fizycznie przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na serwerach spółki VELUX A/S, Ådalsvej 99; 2970 Hørsholm, Dania

Dane podane podczas zapisu do działań marketingowych będą przechowywane do czasu wycofania zgody na komunikację elektroniczną lub zgłoszenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych. Wykonanie którejkolwiek z wyżej wymienionych czynności będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych dla celów związanych z wysyłaniem informacji o naszych nowościach, promocjach i bieżących wydarzeniach.

Okres przechowywania danych:

 • Dane zebrane w formularzu kontaktowym https://www.velux.pl/kontakt będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i wyjaśnienie sprawy.
 • Dane zebrane w formularzu Zamówienie konsultacji https://www.velux.pl/planuje/zanim-kupisz/doradcy-techniczni/konsultacje-na-budowie będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, zorganizowania, zarządzania procesem i wykonania konsultacji przez Doradcę Technicznego VELUX.
 • Dane zebrane w formularzu zgłoszeniowym https://www.velux.pl/profesjonalisci/dekarze/rekomendowany-wykonawca/formularz będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, zorganizowania, zarządzania procesem i umówienia Firm wykonawczych i dekarskich z Doradcą Technicznym VELUX.
 • Dane zebrane w zgłoszeniu reklamacyjnym https://www.velux.pl/zgloszenie-reklamacyjne będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji praw i obowiązków stron postępowania reklamacyjnego oraz rozpatrzenia reklamacji wynikający z przepisów prawa.
 • Dane zebrane w formularzu https://www.velux.pl/planuje/katalogi-i-broszury/zamow-katalog będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia procesu wysyłki katalogów i cenników.
 • Dane zebrane w formularzu przedłużenia gwarancji https://www.velux.pl/mam-okna/warunki-gwarancji/przedluzenie-gwarancji będą przechowywane przez okres niezbędny do skorzystania z praw wynikających z gwarancji na szyby i okna dachowe.
 • Dane niezbędne do prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 • Dane niezbędne do dochodzenia roszczeń z tytułu korzystania z promocji będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.

Wycofać zgodę na komunikację elektroniczną jak i wnieść sprzeciw przeciw przetwarzaniu danych można w każdej dowolnej formie zapewniającej, że oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią. Jeżeli jednak swoją wolę wyrazisz na dane adresowe zawarte w rozdziale [Administrator danych] cały proces przebiegnie szybciej.

Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, lecz jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, dane z baz danych przeznaczonych dla celów marketingowych zostaną niezwłocznie usunięte, jeśli nie posiadamy innych podstaw zobowiązujących nas do ich przetwarzania.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Kategorie odbiorców Państwa danych osobowych oraz podmiotów, którym dane są udostępniane: podmioty, którym Administrator ma prawny lub umowny obowiązek udostępnienia przetwarzanych przez siebie danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, spółki z grupy kapitałowej lub powiązane w inny sposób z Administratorem w strukturze własnościowej.

Dbamy o to, aby w/w podmioty te zobowiązane były do zachowania najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych. W chwili, gdy nie będą już one potrzebować danych do realizacji tej usługi, to usuną te dane zgodnie z procedurami VELUX. W każdym przypadku przekazania lub udostępnienia danych, a w szczególności do państwa trzeciego, brane są pod uwagę okoliczności przekazania danych, środki ochrony które można stosować oraz wdrażane są odpowiednie dla konkretnego transferu danych mechanizmy umożliwiające to przekazanie wraz z zapewnieniem odpowiedniego poziomu ochrony i właściwych zabezpieczeń. W każdym przypadku dokonujemy uprzedniej weryfikacji stopnia przestrzegania ochrony danych. Jeżeli brak jest środków ochrony prawnej, które zapewniałyby egzekwowanie praw do ochrony prywatności oraz danych osobowych w tym państwie wprowadzane i stosowane są skuteczne mechanizmy, które gwarantują możliwość zawieszenia lub zakazania przekazania danych osobowych, jeżeli odbiorca danych nie przestrzega tych zasad lub nie jest w stanie ich przestrzegać. W przypadku wystąpienia ryzyka polegającego na ograniczeniu ochrony danych osobowych, które wynikają m.in. z wewnętrznych uregulowań państwa trzeciego dotyczących dostępu i wykorzystywania takich danych przekazywanych do tego państwa trzeciego lub braku przyznania zainteresowanym osobom praw, które mogłyby być egzekwowalne wobec władz przed sądami lub braku odpowiedniej ochrony sądowej, podejmowane są stanowcze działania mające na celu dopuszczenie przekazywania danych do państwa trzeciego na podstawie wyraźnej podstawy wynikającej z przepisów RODO z zastosowaniem odpowiednich środków ochrony oraz zabezpieczeń. W przypadku uwag lub pytań dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. ochrony danych VELUX Polska na adres email: daneosobowe@velux.pl.