Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

[Administrator danych]

Administratorem Państwa danych osobowych jest VELUX Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych VELUX znajdują się w Polityce Prywatności. Można kontaktować się z nami wysyłając mail na adres kontakt@velux.pl lub listownie na adres korespondencyjny VELUX Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa.

[Cel i podstawa przetwarzania]

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: prowadzenia działań marketingowych; oferowania Państwu przez Administratora bezpośrednio naszych produktów i usług; oferowania Państwu przez Administratora produktów i usług innych spółek powiązanych z Administratorem, informowania Państwa o ofertach i działalności Administratora. Podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych podanych przy wyrażeniu zgody na działania marketingowe będzie art. 6 ust. 1 lit a) w zw. z motywem 32, 42, 43 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), a podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, a także dochodzenia roszczeń jest  prawnie usprawiedliwiony cel administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) w zw. z motywem 47 RODO.   Szczególną podstawą prawną wysyłania informacji handlowej drogą elektroniczną (e-mail) jest art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

[Prawa które mi przysługują i zasady podawania danych]

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, w formie oświadczenia. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

[Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu]

Podczas realizowania działań marketingowych administrator nie podejmuje żadnych decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby których dane dotyczą.

[Przechowywanie danych i wycofanie zgody]

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. Dane podane podczas zapisu do działań marketingowych będą przechowywane do czasu wycofania zgody na komunikację elektroniczną lub zgłoszenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych. Dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż to konieczne do wypełnienia celu, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

  • wypełnienia prawnego obowiązku administratora w zakresie przechowywania przetwarzanych danych,
  • dochodzenia roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

[Odbiorcy danych oraz przekazywanie danych do państw trzecich]

Kategorie odbiorców Państwa danych osobowych oraz podmiotów, którym dane są udostępniane: podmioty, którym Administrator ma prawny lub umowny obowiązek udostępnienia przetwarzanych przez siebie danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, spółki z grupy kapitałowej lub powiązane w inny sposób z Administratorem w strukturze własnościowej.

Dbamy o to, aby w/w podmioty te zobowiązane były do zachowania najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych. W chwili, gdy nie będą już one potrzebować danych do realizacji tej usługi, to usuną te dane zgodnie z procedurami VELUX. W każdym przypadku przekazania lub udostępnienia danych, a w szczególności do państwa trzeciego, brane są pod uwagę okoliczności przekazania danych, środki ochrony które można stosować oraz wdrażane są odpowiednie dla konkretnego transferu danych mechanizmy umożliwiające to przekazanie wraz z zapewnieniem odpowiedniego poziomu ochrony i właściwych zabezpieczeń. W każdym przypadku dokonujemy uprzedniej weryfikacji stopnia przestrzegania ochrony danych. Jeżeli brak jest środków ochrony prawnej, które zapewniałyby egzekwowanie praw do ochrony prywatności oraz danych osobowych w tym państwie wprowadzane i stosowane są skuteczne mechanizmy, które gwarantują możliwość zawieszenia lub zakazania przekazania danych osobowych, jeżeli odbiorca danych nie przestrzega tych zasad lub nie jest w stanie ich przestrzegać. W przypadku wystąpienia ryzyka polegającego na ograniczeniu ochrony danych osobowych, które wynikają m.in. z wewnętrznych uregulowań państwa trzeciego dotyczących dostępu i wykorzystywania takich danych przekazywanych do tego państwa trzeciego lub braku przyznania zainteresowanym osobom praw, które mogłyby być egzekwowalne wobec władz przed sądami lub braku odpowiedniej ochrony sądowej, podejmowane są stanowcze działania mające na celu dopuszczenie przekazywania danych do państwa trzeciego na podstawie wyraźnej podstawy wynikającej z przepisów RODO z zastosowaniem odpowiednich środków ochrony oraz zabezpieczeń. W przypadku uwag lub pytań dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. ochrony danych VELUX Polska na adres email: daneosobowe@velux.pl.