Wystarczą tylko 2 kroki, aby zarejestrować Twoje zgłoszenie do castingu: 

Zrób zdjęcia, które przedstawiają Twoje poddasze wraz z wyraźnie widocznym produktem marki VELUX.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i dołącz do niego zrobione przez siebie zdjęcia. Pamiętaj, aby zaakceptować wszystkie niezbędne zgody regulaminowe.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzeniem Castingu jest spółka VELUX Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-255), przy ul. Krakowiaków 34 (dalej: „Administrator”). Dane do kontaktu 
  z Administratorem w kwestiach związanych z ochrona danych osobowych: daneosobowe@velux.pl.

 2. Dane osobowe są przetwarzane:

  1) w oparciu o odpowiednią zgodę wyrażoną przez osobę, której dane dotyczą, w celu:

  a) przeprowadzenia Castingu, wyłonienia osób uprawnionych do udziału w Nagraniach, kontaktowania się w sprawach związanych z organizacją Castingu oraz realizacji innych czynności w ramach Castingu, w tym określonych w niniejszym Regulaminie (np. przeprowadzenia wizji lokalnych u wybranych Uczestników, o których mowa w § 3 ust. 6 oraz 9 Regulaminu);

  b) ponownej oceny Zdjęć po zakończeniu Castingu oraz kontaktu z wybranymi Uczestnikami w przyszłości, w przypadku podjęcia decyzji o stworzeniu kolejnej edycji Filmów, w tym w celu umożliwienia Administratorowi nawiązania współpracy z wybranymi w powyższy sposób Uczestnikami w zakresie stworzenia filmów edukacyjnych z ich udziałem, bez konieczności prowadzenia odrębnego castingu;

  2) w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących postępowań reklamacyjnych, tj. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji, wysyłanie odpowiedzi na reklamację;

  3) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. dochodzenie roszczeń - w celu realizacji wszelkich działań przedprocesowych, procesowych oraz egzekucyjnych, zmierzających do zaspokojenia roszczeń lub obrony Administratora.

 3. Dane osobowe są przetwarzane:

  1) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) lit. a) powyżej – do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych albo do czasu zakończenia wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem Castingu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej;

  2) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) lit. b) powyżej – do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych albo do upływu okresu 2 (dwóch) lat od daty zakończenia Castingu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej;

  3) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) powyżej – do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego;

  4) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3) powyżej – do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

 4. Administrator może udostępniać dane osobowe Organizatorowi, a także innym podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi wymagające przetwarzania danych, w tym usługi reklamowe, usługi księgowe, usługi prawne, usługi kurierskie, pocztowe oraz usługi IT. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 5. Administrator informuje, że osoby, których dane dotyczą mają prawo: dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. 

 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie jej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, opartego o podstawę wskazaną w ust. 2 pkt 3) powyżej.

 8. Oświadczenia w zakresie wykonywania praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, określonych w ust. 5 – 7 powyżej, należy kierować na adres e-mail: daneosobowe@velux.pl.

 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Castingu jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w Castingu. Administrator informuje ponadto, że niepodanie określonych danych uniemożliwi w szczególności wybór osób uprawnionych do udziału w Nagraniach, kontaktowanie się z Uczestnikami, realizację uprawnień reklamacyjnych.