Poprawa efektywności energetycznej w zakładach NM Polska Sp. z o.o. w Namysłowie poprzez modernizację oświetlenia

Modernizacja oświetlenia w fabrykach VELUX - NM Polska Sp. z o.o., Namysłów

Projekt "Poprawa efektywności energetycznej w zakładach NM Polska Sp. z o.o. w Namysłowie poprzez modernizację oświetlenia" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.

NM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie informuje, że 21 grudnia 2018 r. podpisała w Warszawie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie nr POIS.01.02.00-00-0002/18-00 Projektu "Poprawa efektywności energetycznej w zakładach NM Polska Sp. z o.o. w Namysłowie poprzez modernizację oświetlenia" w ramach działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Umowę w imieniu spółki podpisał Członek Zarządu Krystian Żurek. Instytucję wdrażającą reprezentowali: Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW oraz Janusz Topolski – p.o. Głównego Księgowego.

Zakres realizowanego projektu obejmuje modernizację oświetlenia w zakładzie NM Polska Sp. z o.o. w Namysłowie.

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez optymalizację zużycia energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia pomieszczeń fabryki, a w konsekwencji wpływ na wzrost konkurencyjności gospodarki.

Planowane efekty:

  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa] – 1 szt.
  • Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną – 1 szt.
  • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 5557,06  [MWh/rok]
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 4 340,07 [tony równoważnika CO2]
  • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów -20 005,45 [GJ/rok]
  • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 60 016,28 [GJ/rok]

Wartość projektu:

  • Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 6 861 706,77 zł
  • Wysokość dofinansowania Projektu wynosi: 3 155 407,56 zł
  • Planowana data ukończenia inwestycji: 20.12.2019 r.
Fundusze Europejskie, Infrastruktura i Środowisko, Fundusz Spójności