Poprawa efektywności energetycznej w zakładach NB Polska Sp. z o.o. w Gnieźnie ul. Słoneczna 29 poprzez modernizację oświetlenia

Modernizacja oświetlenia w fabrykach VELUX - Gniezno, ul. Słoneczna

Projekt "Poprawa efektywności energetycznej w zakładach NB Polska Sp. z o.o. w Gnieźnie ul. Słoneczna 29 poprzez modernizację oświetlenia" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.

NB Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie informuje, że 21 grudnia 2018 r. podpisała w Warszawie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie nr POIS.01.02.00-00-0003/18-00 Projektu "Poprawa efektywności energetycznej w zakładach NB Polska Sp. z o.o. w Gnieźnie ul. Słoneczna 29 poprzez modernizację oświetlenia" w ramach działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Umowę w imieniu spółki podpisał Członek Zarządu Krystian Żurek. Instytucję wdrażającą reprezentowali: Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW oraz Janusz Topolski – p.o. Głównego Księgowego.

Zakres realizowanego projektu obejmuje modernizację oświetlenia w zakładzie NB Polska Sp. z o.o. w Gnieźnie ul. Słoneczna 29.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa wpływającego na stworzenie bardziej efektywnego systemu produkcji w przedsiębiorstwach, a w konsekwencji na wzrost konkurencyjności gospodarki.

Planowane efekty:

  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa] – 1 szt.
  • Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną – 1 szt.
  • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 3 546,24  [MWh/rok]
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 2 769,61 [tony równoważnika CO2]
  • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów -12 766,46 [GJ/rok]
  • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 38 299,35 [GJ/rok]

Wartość projektu:

  • Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 5 408 316,36 zł
  • Wysokość dofinansowania Projektu wynosi: 3 115 460,54 zł
  • Planowana data ukończenia inwestycji: 20.12.2019 r.
Fundusze Europejskie, Infrastruktura i Środowisko, Fundusz Spójności